Úspešne za nami – XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie ——- I. Národný kongres Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie

SPRÁVA Z XV. TRILATERÁLNEHO SLOVENSKO-ČESKO-POĽSKÉHO SYMPÓZIA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE A I. NÁRODNÉHO KONGRESU SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI ORO-MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE SLS

          V dňoch 22. – 23.9.2023 sa uskutočnilo v priestoroch Lekárskej fakulty P.J. Šafárika v Košiciach XV. Trilaterálne Slovensko-Česko-Poľské sympózium maxilofaciálnej chirurgie. (Históriu trilaterálnych sympózií sme priblížili už v minulosti: Stomatológ 26, č. 2, 2016, s. 60). Tento ročník bol zároveň I. Národným kongresom Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie, o. z. Slovenskej lekárskej spoločnosti. Záštitu nad sympóziom a kongresom prevzal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý sa však z dôvodu neodkladných pracovných povinností nemohol osobne zúčastniť, preto podujatie pozdravila v jeho mene prof. MUDr. Monika Halánová, PhD., prorektorka Univerzity P.J. Šafárika pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium /Obr 1./.

          V slávnostnej atmosfére boli pri zahájení odovzdané pocty Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti dvom oceneným. Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH si prevzal druhú najvyššiu poctu SLS „Medailu založenia Spoločnosti lékařsko-slowanskej v Pešti“ a primár MUDr. Dušan Hrubala, CSc. „Bronzovú medailu Propter merita“ /Obr. 2, 3/.

          Účastníkov z Čiech a Moravy viedli členovia výboru Spoločnosti maxilofaciálnej chirurgie, o. z. Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. a MUDr. Oldřich Res, Ph.D. /Obr. 4/ Ďalej sa zúčastnili českí odborníci z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie z Lekárskej fakulty Palackého Univerzity v Olomouci, z Fakultnej nemocnice Ostrava, z 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Žiaľ, napriek vynaloženému úsiliu sa nepodarilo organizátorom zabezpečiť účasť kolegov z Poľska. Slovensko aktívne reprezentovali hlavne klinickí pracovníci pod vedením svojich prednostov, konkrétne z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (doc. Mária Janíčková, PhD., MPH), z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH a doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.), z Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (MUDr. Peter Kizek, PhD., MPH) a z Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici (MUDr. et MDDr. Adam Stebel, PhD., MHA).

          Novinkou podujatia bolo, že popri Lekárskej sekcii (33 prednášok) sa konala aj Sesterská sekcia (12 prednášok) /Obr. 5/. Táto myšlienka vychádzala z princípu tímovej práce lekárov a sestier pri operáciách a poskytovaní v ambulantnej či lôžkovej starostlivosti o pacientov. Prednášky v obidvoch sekciách dosahovali výbornú kvalitu a prinášali najnovšie poznatky.

          Lekári sa zameriavali hlavne na tému mikrovaskulárnych rekonštrukcií rôznych defektov orálnej a maxilofaciálnej oblasti s použitím voľných lalokov, plánovaním a prípravou pacientov k týmto výkonom, technikou operácií a implantologicko-protetickej rehabilitáciou. Demonštrovali nielen svoje úspešné výsledky, ale aj komplikácie. Nechýbali ani prednášky s tématikou ortognátnej chirurgie vrátane použitia distrakčnej osteogenézy, temporomandibulárneho kĺbu, traumatológie tvárového skeletu, okoločeľustných zápalov a slinných žliaz. V časti Rôzne odzneli príspevky z topografickej anatómie, gerontostomatológie, aplikovaného výskumu mezenchymálnych kmeňových buniek, autológnych transplantácií zubov, raritných kazuistických prípadov, transgender pacientov a ošetrovania bezdomovcov. V Lekárskej sekcii zo 6 blokov prednášok 3 bloky tvorili príspevky „trainees“. Išlo o prednášky mladých maxilofaciálnych chirurgov, ktorí sa pripravujú na špecializačnú atestáciu alebo majú len krátko po nej a v čase konania kongresu nedovŕšili vek 35 rokov. Iniciatívu pri organizovaní týchto blokov vyvinul najmä doc. MUDr, Czakó, PhD., MPH a zaslúžil sa aj o vyhodnotenie jednotlivých prednášok „trainees“ a odmenenie nejlepších mladých lekárov /Obr. 6/.

          U sestier zazneli témy zo starostlivosti o lalokových pacientov, ošetrovania tehotných žien, geriatrických jedincov, problematika premedikácie, výživy pri ochoreniach ústnej dutiny a dentálnej traumatológie. Zaujímavé boli tiež prednášky o psychologických aspektoch pri práci sestry, použití plazmy bohatej na trombocyty, inovácii webu a mobilnej aplikácii SK SaPA. Posledná prednášajúca predstavila Projekt ústneho zdravia na Slovensku.

          V rámci podujatia sa nezabudlo ani na spoločenskú stránku. Po odbornom programe na konci prvého dňa sa uskutočnil Diskusný večer v príjemnom prostredí hotela Centrum Košice, pri ktorom sa okrem odborných kontaktov upevnili staré a nadviazali nové priateľstvá.

          Čo do budúcna? Iste bude snaha udržať tradíciu trilaterálních sympózií, teda aktivizovať aj kolegov, maxilofaciálnych chirurgov z Poľska a prípadne zvýšiť počet účastníkov z Čiech. Mali by teda nasledovať XVI. ročník v Čechách /2024/ a XVII. ročník v Poľsku /2025/. Na Slovensko by pripadlo XVIII. Trilaterálne sympózium. Ak by sa z nejakých dôvodov tradícia trilaterálnosti narušila, potom budeme pokračovať II. Národným kongresom Slovenskej spoločnosti oro-maxilofaciálnej chirurgie v Martine v roku 2026. Veríme, že sa nám naše plány podarí zrealizovať  /Obr. 7/.

                                                                            Za organizačný výbor

                                                                   prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.

                                                                            prezident SSOMFCH

 

 

sk_SKSlovak
Scroll to Top