Zajko Juraj, doc., MUDr., CSc

Pracovisko: Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LFUK a UN Bratislava, Ružinov

Funkcia na pracovisku:

– odborný asistent od 1981

– docent od 2005

Pracovné zaradenie  – docent  v študijnom odbore stomatológia (zubné lekárstvo)

Vzdelanie:

1981 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave- MUDr.

1985 – IVZ Bratislava   –    I. st. atestácia zo stomatológie

1993 – LFUK – Bratislava – ašpirantúra – CSc.,

1996 – SPAM – Špecializačná atestácia z maxilofaciálnej chirurgie

2005 – LFUK  – Bratislava – habilitácia – docent

Členstvo vo vedeckých a odborných organizáciách a orgánoch:

– Slovenská komora zubných lekárov  – člen od 1991

– člen akademického senátu LFUK Bratislava do 2016

– člen Vedeckej Rady LFUK Bratislava od 2011

– Slovenská lekárska spoločnosť – Spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie

člen  od 1999 a člen dozornej rady od 2011

-EACMFS (European Association of Cranio-Maxillofacial Surgery) – člen

Účasť na  medzinárodných  podujatiach, kurzoch, seminároch a workshopoch

za obdobie 2012 – 2018 v počte 25.

Iné významné aktivity:

Okrem medzinárodných podujatí sa pravidelne aktívne zúčastňuje aj odborných zasadaní  v Olomouci,  Prahe a na Trilaterálnych podujatiach. Tiež  na  našich domácich odborných podujatiach v Bratislave, Topoľčanoch, Martine a  Košiciach.

Venuje sa problematike a ochoreniam  temporomandibulárneho kĺbu.

Na klinike sa spolu podieľa pri organizovaní  doškoľovania  pre lekárov v príprave na dentoalveolárnu chirurgiu,  ako i  seminárov z maxilofaciálnej chirurgie usporiadaných klinikou v Bratislave.

Celkove odprednášaných 134 odborných a vedeckých prednášok, ako autor i spoluautor z toho 15 na zahraničných podujatiach, kongresoch a sympóziách.

Člen akademického senátu LFUK Bratislava od  2009 – 2016

Člen vedeckej rady LF UK od  2011 do súčasnosti.

Ocenenia :

12.10.2009 –    ocenenie rektora pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva za pedagogickú,

publikačnú, vedeckú  a aktívnu činnosť na Klinike ústnej čeľustnej a tvárovej

chirurgie LFUK.

22.6.2012  – „ strieborná medaila “  za činnosť pre rozvoj LFUK.

17.2.2014  –  „ strieborná medaila “  za rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

Aktualizované: 04.04.2018